Akcja Katolicka

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka w Polsce została utworzona w 1930 roku. Była to organizacja opierająca się na jednolitym dla całego kraju statucie. W ciągu niespełna 10 lat swej działalności stała się silnym ruchem skupiającym zarówno elity inteligencji katolickiej, jak i licznych przedstawicieli środowisk rzemieślniczych i chłopskich. Tuż przed wybuchem II wojny Akcja Katolicka liczyła około 750 tys. członków. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce wybrany został św. Wojciech. Jako święto patronalne wyznaczono uroczystość Chrystusa Króla. W roku 1939 Akcja Katolicka – podobnie jak wiele katolickich stowarzyszeń – została zawieszona i zakazana.

Reaktywacja Akcji Katolickiej w Polsce nastąpiła w 1996 roku w zmienionej formie i postaci niż jak działała w czasach II Rzeczypospolitej. Zwolennikiem reaktywacji Akcji Katolickiej w Polsce był papież Jan Paweł II. W statucie Akcji Katolickiej z 1996 roku zapisano, że celem stowarzyszenia jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej i bezpośrednia współpraca katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Ponadto statut Akcji Katolickiej wskazuje na prowadzenie działalności: oświatowej, kulturalnej, informacyjnej, wychowawczej, wydawniczej, dobroczynnej, turystyczno – sportowej oraz gospodarczej. Działanie Akcji Katolickiej w ramach Parafialnego Oddziału zależy w głównej mierze od specyfiki i potrzeb danej parafii oraz umiejętności i predyspozycji członków.

Prace nad powołaniem Akcji Katolickiej w Diecezji Sosnowieckiej rozpoczęto w 1995 roku przy poparciu biskupa Adama Śmigielskiego. W czerwcu 1995 roku Akcja Katolicka Diecezji Sosnowieckiej otrzymała swoja siedzibę w parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu, dzięki ówczesnemu proboszczowi tej parafii, ks. prałatowi Karolowi Malasiewiczowi. Na początku działalność Akcji Katolickiej opierała się na tworzeniu formacji osób, które będą liderami, a od 1997 roku zaczęto tworzyć pierwsze oddziały parafialne.

źródło:
http://ak.org.pl/historia/przedwojenna-ak/
Zeszyty Pastoralne Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej, Tom XIII, Sosnowiec 2016, s.9-18.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Parafialny Odział Akcji Katolickiej został utworzony w 1997 roku. Pierwszym prezesem Oddziału w naszej parafii została Mirosława Wydrzyńska.

Obecnie Parafialny Oddział Akcji Katolickiej liczy 8 osób. Spotkania formacyjne odbywają się jeden raz w miesiącu i obejmują uczestnictwo we Mszy świętej z czynnym udziałem w Liturgii Słowa oraz wspólną modlitwę brewiarzową, prowadzenie referatów z formacji doktrynalnej, społecznej lub duchowej Kościoła oraz omawianie bieżących spraw parafii z Proboszczem.

Akcja Katolicka swoją działalność opiera na statucie oraz programie duszpasterskim Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej. Program ten obejmuję formacje: doktrynalną (w skład wchodzą np: adhortacje), duchową i społeczną (katechezy).

Podstawowe założenia programu, które realizuje Parafialny Oddział Akcji Katolickiej stanowią:

  1. comiesięczne Adoracje Najświętszego Sakramentu w każdy pierwszy czwartek miesiąca,
  2. dzień skupienia w czasie Wielkiego Postu,
  3. pielgrzymki organizowane przez Instytut Akcji Katolickiej,
  4. prowadzenie nabożeństw zgodnie z rokiem liturgicznym, zwłaszcza Drogi Krzyżowej,
  5. wystrój Kościoła zgodny z okresem liturgicznym,
  6. asysta w procesjach Bożego Ciała, Rezurekcji,
  7. różnego rodzaju kwesty,
  8. prowadzenie strony internetowej parafii,
  9. zaangażowanie się w pomoc charytatywną na rzecz osób najuboższych w naszej parafii oraz dla pacjentów Hospicjum Św. Tomasza w Sosnowcu uczestnicząc w zbiórkach organizowanych wspólnie z innymi wspólnotami parafialnymi lub osobami prywatnymi.

 

Członkowie Akcji Katolickiej odmawiają Liturgię Godzin z „Brewiarza dla świeckich”.

Akcja Katolicka organizuje w dniu swojego święta patronalnego to jest w uroczystość Chrystusa Króla dzień otwarty Akcji Katolickiej, na który zaprasza wszystkich parafian.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza w swoje szeregi wszystkie osoby, które chcą się zaangażować i czynnie działać na rzecz zarówno parafii jak i wspólnoty lokalnej, dla ich rozwoju i budowania. Zapraszamy na nasze comiesięczne spotkanie. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy i współpracy. 🙂

plakat AK

Polecane strony:

http://www.instytut.ak.org.pl

http://ak.org.pl